Ηλεκτρικό Ρεύμα: Βασικό Κοινωνικό Αγαθό

Posted on Οκτώβριος 21, 2012

1
Στο νόμο 4001, που δημοσιεύτηκε στις 22 Αυγούστου 2011, χρησιμοποιούνται οι όροι Ενεργειακή Πενία και Ευάλωτοι Πελάτες. Η ακριβής διατύπωση (στο Άρθρο 2 / Ορισμοί) είναι η παρακάτω:

«  (θ) Ενεργειακή Πενία: Η κατάσταση των καταναλωτών, κατά την οποία, αυτοί ευρίσκονται σε δυσχερή θέση, λόγω του χαμηλού εισοδήματός τους, όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές τους δηλώσεις, σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους κατάσταση, την οικογενειακή τους κατάσταση και ειδικών καταστάσεων υγείας, να καλύψουν τις δαπάνες για τις εύλογες ανάγκες εφοδιασμού τους σε ηλεκτρική ενέργεια ή Φυσικό Αέριο, καθώς οι δαπάνες αυτές αποτελούν σημαντικό ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματός τους.»

Αυτή η περιγραφή απεικονίζει ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας μας, που μάλιστα έχει αυξηθεί ραγδαία από την εποχή δημοσίευσης του νόμου.

 (ι) Ευάλωτοι Πελάτες: Οι Καταναλωτές που εντάσσονται στις κατηγορίες πελατών που περιγράφονται στο άρθρο 52 του παρόντος.

Στον ίδιο νόμο (Άρθρο 52 / Προστασία Ευάλωτων Πελατών) αναφέρεται:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου και της Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, στους Ευάλωτους Πελάτες εντάσσονται οι κάτωθι κατηγορίες πελατών:

(α) Οι οικονομικά ασθενείς Οικιακοί Πελάτες που πλήττονται από την Ενεργειακή Πενία.

(β) Οι Πελάτες που, οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών ή πρόσωπα των οποίων αυτοί έχουν την επιμέλεια σύμφωνα με το νόμο και συνοικούν με αυτούς, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή και αδιάλειπτο παροχή ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται […]

(γ) Ηλικιωμένοι πελάτες που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συνοικούν με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας.

(δ) Πελάτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, […] και οι οποίοι εκ του λόγου τούτου δεν δύνανται να διαχειριστούν και διαπραγματευτούν τη συμβατική τους σχέση με τον Προμηθευτή.

(ε) Οι Πελάτες σε απομακρυσμένες περιοχές και ιδιαίτερα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά […]

Για την προστασία των Ευάλωτων Πελατών (Άρθρο 52 ) προβλέπεται:

«2. Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή μειωμένων τιμολογίων, ή έκπτωση επί των δημοσιευμένων τιμολογίων κάθε Προμηθευτή, η εγκατάσταση μετρητών με δυνατότητα προπληρωμής, οι ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής των λογαριασμών, οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης και πληρωμής λογαριασμών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους.»

Πόσο πρέπει να περιμένουμε για να εφαρμοστούν αυτά;

3. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός πελάτη σε κατηγορία Ευάλωτων Πελατών καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. […] Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες και δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 36, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών.

Στον ίδιο νόμο (Άρθρο 53) αναφέρεται:

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού, ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζονται τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Πενίας, όπως ιδίως τα εθνικά Σχέδια Δράσης, τα οποία καταρτίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών έως την 31.7.2012, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όταν απαιτείται για τη διασφάλιση του ενεργειακού σχεδιασμού σε Ευάλωτους Πελάτες και την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης.

Έχουν περάσει ήδη 3 μήνες από την παραπάνω προβλεπόμενη ημερομηνία και καμία κίνηση δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ το πρόβλημα οξύνεται.

Η κυβέρνηση του μνημονίου ψήφισε ένα νόμο απλώς για να υπάρχει. Για να είναι εντάξει σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ. (βλ. εφημερίδα «Το Χωνί» 23/9/2012).

Η οδηγία 2009/72/ΕΚ (13 Ιουλίου 2009), στο άρθρο 53, αναφέρει:

«Η ενεργειακή φτώχεια είναι διογκούμενο πρόβλημα στην Κοινότητα. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που πλήττονται από αυτήν και δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα δράσης ή άλλα κατάλληλα πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από μια τέτοια κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των ευάλωτων καταναλωτών. Προς τούτο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για την κατοικία. Στο ελάχιστο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει εθνικές πολιτικές υπέρ των ευάλωτων καταναλωτών.»

Πόσες άλλες «ομολογίες» χρειαζόμαστε για να ενεργοποιηθούμε και να απαιτήσουμε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Πρέπει άμεσα να αντιδράσουμε, στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να αποτρέψουμε τη διεύρυνση του φαινομένου της «ενεργειακής φτώχειας».

Να ζητήσουμε την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης όλων των συμπολιτών μας, γιατί την έχουν ανάγκη και την δικαιούνται ως βασικό κοινωνικό αγαθό του σύγχρονου ανθρώπου.

Ο αγώνας για την υπεράσπιση αυτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη είναι και αγώνας ανατροπής της κατάστασης που μας έχει επιβληθεί.

Κανείς δεν πρέπει να θεωρεί την «ενεργειακή πενία» ως δική του «αμαρτία» και να διστάζει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Κανείς δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα και να θεωρεί ότι αυτός είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του και δεν τον αφορά το ζήτημα.

Συλλογικότητες Λαμίας

(Συμπληρωματικό άρθρο: Αποσπάσματα του Νόμου 4001: Σχετικά με την Ενεργειακή Πενία)

Συνέλευση πολιτών και συλλογικοτήτων: Εργατικό Κέντρο Λαμίας, κάθε Δευτέρα 08:00μμ

Διαδικτύωση – ενημέρωση – επικοινωνία: https://syllogikilamia.wordpress.com/

Advertisements